+421 905 435 617
Aktuálne informácie o činnosti urbariálného a pozemkového spoločenstva

Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou

!!! AKTUALITY: Harmonogram výplaty dividend 2022 !!!

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť inovovanú webovú stránku. Prostredníctvom našej novej www stránky chceme informovať našich členov a tiež tých, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime, ako sa nakladá s naším spoločným majetkom, v urbáre Makov - Vysoká nad Kysucou.

Prostredníctvom stránky Vás chceme informovať o aktuálnom dianí, t.j. o konaní valných zhromaždení, o vyplácaní dividend zo zisku, o výsledkoch hospodárenia, o podaných daňových priznaniach.

Každý člen bude mať k dispozícií tlačivá, ktoré sú potrebné pre našu administratívnu činnosť.

V jednotlivých sekciách nájdete aj odkazy na webové stránky, kde si môžete pozrieť aktuálny zákon, register spoločenstiev a kontakt na katastrálny odbor.

Svoje pripomienky, žiadosti môžete zasielať prostredníctvom mailu.

" Nič nežije večne, iba zem a hory"
Indiánske príslovie

"Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl?"
Karel Havlíček Borovsky

Porastové mapy: SOCHOROVÁ a HÁJNICA