+421 905 435 617

História

Podielové spoločenstvo spoluvlastníkov Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou (ďalej len UOPS) bolo získané priateľskou pokonávkou v roku 1893 medzi veľkostatkárom Leopoldom Popperom a bývalými urbárnikmi vysocko-makovskými.

Spoločenstvo spoluvlastníkov bolo zaevidované v roku 1905 v pozemkovo-knižnej vložke číslo: 1252, parcela „m“ č. 8451, do ktorej boli zlúčené parcely „m“ č. 8201, 5209 a 8214, v k. ú. Vysoká nad Kysucou, nazvané ako: „HÁJNICA“.
Vo vložke č. 315 parcela „m“ č.1109 v k. ú. Makov, nazvané ako: „SOCHOROVÁ“.

Celkový počet spoluvlastníckych podielov bol stanovený na 45 600, v rovnakom podieli za k. ú. Vysoká nad Kysucou a za k. ú. Makov.

Od pokonávky v r. 1893 až po dnešné usporiadanie vlastníckych práv UOPS ubehlo viac ako 100 rokov.
O tomto vývoji sa bohužiaľ nezachovalo veľa písomností, vrátane: „Príkazu do obhospodárenia“ pre podnikové riaditeľstvo bývalých Štátnych lesov v Žiline, Lesný závod Čadca, rozhodnutie „Odboru poľnohospodárstva rady ONV Čadca č. Pod- les 594/1958, zo dňa:12.5.1958.“

Spôsob hospodárenia na spoločnom majetku bol uzatvorený až 9.4.1992.

Po uplatnení reštitučných požiadaviek na Pozemkovom úrade v Čadci bolo vlastníctvo UOPS prinavrátené rozhodnutím: „Odboru pozemkového poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Čadci dňa: 23.5.1997 č. j. 1102/97.“

Správa týkajúca sa budovy „Hájovne“

„Hájovňa“ bola odovzdaná Štátnym lesom a slúžila ako služobný byt vedúcemu správy.

Od roku 1981 budovu „Hájovne“ Lesný závod v Čadci prenajímal rodine Koleňákovej, ktorá však pri odovzdaní porastov v rámci reštitúcie odmietla budovu uvoľniť. Vznikol súdny spor, ktorý trval od 8.7.1994 do 19.1.2007. Na základe exekučného príkazu rodina budovu odovzdala až 16.5.2007 v dezolátnom stave.

V septembri 2007 Rada zástupcov UOPS po obhliadke „Hájovne“ rozhodla, že budovu sprevádzkuje na kancelárske priestory, ktoré budú slúžiť ako sídlo pozemkového spoločenstva UOPS.

Rekonštruované bolo prízemie, kde vznikli kancelárske priestory a sociálne zariadenie. Bez obnovy a v pôvodnom stave zostali pivničné priestory a podkrovie.

Budova tak ako bolo rekonštruovaná v roku 2007 je používaná dodnes.

Súčasná právna forma

Spôsob a podmienky hospodárenia v lesoch v minulosti upravoval zákon č. 181/1995 Z. z., v súčasnosti je platný zákon č. 97/2013 Z. z. po novele zákonom č. 110/2018 Z. z.

Zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemko­vých spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov ku dňu 30. 6. 2014 pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. zanikli.

Z tohto dôvodu v  roku 2014 bolo UOPS preregistrované na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou a dňa: 8.1.2014 zapísané do: Registra pozemkových spoločenstiev, číslo registra: R-3/502.

https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPS