+421 905 435 617

Listy vlastníctva

Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou SPRAVUJE vlastnícke podiely na LV vedených v k. ú . Makov a v k. ú. Vysoká nad Kysucou vedených správou katastra Čadca. SPOLOČNÁ NEHNUTEĽNOSŤ podľa zákona č. 97/2013 Z. z.

1/ LV 7372 k. ú. Vysoká nad Kysucou

Parcelné číslo: 8451/1 lesný pozemok celková výmera: 575 022 m2

2/ LV 12 732 k. ú. Makov

Parcelné číslo 7632 lesný pozemok výmera: 246 414 m2

Parcelné číslo 7633 lesný pozemok výmera: 246 425 m2

Parcelné číslo 7634/2 zastavaná plocha a nádvorie výmera: 1744 m2

Celková výmera Makov: 494 583 m2

CELKOVÁ VÝMERA URBÁRU: 1 069 605 m2 = 106, 9605 ha.

3/ LV 10291 k. ú. Vysoká nad Kysucou

Parcelné číslo: 3439 zastavaná plocha a nádvorie výmera: 973 m2

Parcelné číslo: 3450/1 záhrada výmera: 2247 m2

Na pozemku je postavená bytová budova so súpisným číslom: Obytný dom Hájenka č. 565

4/ LV 10 576 k. ú. Vysoká nad Kysucou

Parcelné číslo: 3451 lesný pozemok výmera: 1235 m2

Parcelné číslo: 3531 lesný pozemok výmera: 391 m2

                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      

Upozorňujeme vlastníkov, že spoločenstvo nezodpovedá za chyby pri zápise v katastri nehnuteľností Čadca, ktoré vzniknú pri prevode vlastníckych práv – dedením, darovaním, kúpou. UOPS nemôže zasahovať do vlastníctva člena, t.j. vykonávať opravy v katastri nehnuteľností.!!!

Každý vlastník podielu na LV 7372, LV 12 732, LV 10291 a LV 10576 si musí nezrovnalosti riešiť vo vlastnom záujme, podaním žiadosti na katastrálny odbor Čadca.Okresné úrady / Klientske centrá / Čadca / Kataster, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

V zmysle ustanovenia §10 ods.3 zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z. z. Slovenský pozemkový fond (SPF) nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 10 ods. 1,2, ale užíva ich spoločenstvo, fond prijíma podiel na zisku alebo nájomnom podľa §20.

Z vyššie uvedeného UOPS je povinné každoročne za nevydokladovaných vlastníkov odvádzať do fondu DIVIDENDU zo zisku. Výška dividendy za odvádza za výmeru, ktorá je v správe SPF za rok 2019 UOPS odviedlo do SPF dividendu vo výške: 7824,30 EUR. (26 0810 m2 x 0,03 – koeficient pre rok 2019)

Výmera podielu SR v správe SPF: 1,543 ha

Výmera podielu v nakladaní SPF: 24,538 ha

CELKOM SPF spravuje: 26,081 ha t. j. 24,39 % z výmery urbáru!

 

Urbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou ma celkom:

1/ Vydokladovaných: (známi vlastníci)............................................. 766 726,06 m2 = 71,68%

2/ Nevydokladovaných(neznámi vlastníci):....................................... 260 817,45 m2 = 24,39 %

3/ Nevysporiadané vlastnícke vzťahy: ........................................... 42 061,49 m2 = 3,93%

                                                                                                       SÚČET: 1 069 605 m2 = 100 %  

Kto je Neznámy vlastník ?

Za neznámeho vlastníka sa označuje osoba o ktorej sú v katastri nehnuteľností evidované minimálne meno a priezvisko, pričom chýbajú niektoré z ďalších údajov, ako bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo. Z tohto dôvodu takéhoto vlastníka nie je možné jednoznačne identifikovať (rovnaké meno a priezvisko môže mať viac osôb) a z rovnakého dôvodu takýto neznámy vlastník nevie s nehnuteľnosťami žiadnym spôsobom nakladať (až do času, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností). Z akého dôvodu je vo vlastníctve k nehnuteľnostiam taký zmätok ? Uvedený zmätok vo vlastníctve k nehnuteľnostiam a teda aj existencia nezistených a neznámych vlastníkov vznikla z dôvodu nedostatočnej (nesprávnej) evidencie vlastníkov zo strany štátnych orgánov.  V súčasnosti neznámych a nezistených vlastníkov (až do času ich "zistenia") zastupujú dve štátom zriadené organizácie: Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky.