+421 905 435 617

Orgány spoločenstva

Orgány spoločenstva UOPS sú volené na základe § 13 odst. 2,3,4 a 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách po novele zákonom č.110/2018 Z. z. -  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-97

 

1/ VÝBOR

Členovia výboru Urbariálnej obce Makov – Vysoká nad Kysucou

Členstvo vo výbore od: 3.8.2018

 1. Ján Janský – predseda UOPS
 2. Martin Pavlík – podpredseda UOPS
 3. Ing. Martin Bilík
 4. Anna Dorociaková
 5. Milan Dorman
 6. Mária Dybalová
 7. JUDr. Pavol Lisko
 8. Ing. Rudolf Masarik
 9. Mgr. Peter Šulek

2/ DOZORNÁ RADA

Členovia dozornej rady Urbariálnej obce Makov – Vysoká nad Kysucou

Členstvo v dozornej rade od: 3.8.2018

 1. Antónia Hrancová – predseda DR
 2. Mgr. Melánia Šobichová – člen
 3. Jozef Wagner – člen